ขอเรียนเชิญ ข้าราชการ และผู้สนใจ ร่วมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .. ทางเว็บไซต์ www.mua.go.th วันที่ 24 พ.ย. - 25 ธ.ค. 60
    
ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์