แจ้งกำหนดการพบผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ โครงการพัฒนาผลงานและเพิ่มตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (กลุ่มที่ ๒ โครงการปกติ)
    
ขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2561 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์